AEDP בעבודה זוגית ומשפחתית

גישת AEDP, על כל מרכיביה ועקרונותיה, מותאמת גם לעבודה עם זוגות, או עבודה דיאדית עם שני בני משפחה ויותר.

עבודה זוגית-דיאדית, AEDP-for-Couples, AEDPfC, מאופיינת בכך שהמטפל חותר ליצירת רגעים של חיבור רגשי בין המטופלים. באמצעות יצירת תשתית בטוחה ומעוררת תקווה, ותוך שמירה על ויסות רגשי של המטופלים בחדר, מטפל AEDPfC מסייע לתהליך הדדי של התבוננות פנימית, על כל מטופל ועל הקשר, כיישות חיה. בני הזוג או בני המשפחה, מתאמנים בהתבוננות לתוך החוויה של עצמם, תוך החזקה מכבדת של החויה של השני. כך, בעבודה זו, בנוסף להתבוננות ועיבוד של רגש וחוויה, יכולה להתווסף למטופלים תחושה שהם עצמם מהווים זה עבור זה תפקיד מעצים של "אחר אמיתי" (True Other), תומך ונוכח.

מפתחי היישום של גישת AEDP בטיפול זוגי ומשפחתי הינם
דר' דייוויד מארס וקארן פנדו-מארס,David Mars, Phd. & Karen Pando-Mars, MFT
דייוויד וקארן הציגו את הגישה AEDPfC בישראל בשנת 2015, וממשיכים להכשיר אנשי טיפול ישראלים ומכל העולם, באוריינטציה זו.

תיאור עבודת AEDPfC

אודות מפתחי היישום AEDPfC

אתר AEDPfC הבינלאומי

אפשרויות השתלמות AEDPfC בחו"ל

אלפון מטפלים

מצא דרכים להתחבר